контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Вести

2014

08
Јули


Пуштање во погон на МХЕЦ Ештерец за производство на електрична енергија


05
Maj


Започната изградба на нова сопствена производна хала и административна зграда во Петровец Скопје


2013-2014


- Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје
- Изведување на мaшинско - монтажни работи на преносниот гасоводен систем во град Скопје, со набавка, испорака и монтажа на потребната опрема и материјали за изведување на линискиот дел од гасоводот за приклучување на Клинички центар, новата болница “Филип II“ и ул. Манапо и ул. Лондонска“ на преносниот гасоводен систем на  ГА-МА А.Д. Скопје
- Ремонтни активности со користење на специјализирана работна рака во следниве термоелектрани
- ТЕ РЕК Битола, Битола (котел, машинска хала, арматура)
- ТЕ РЕК Осломеј, Кичево (котел, машинска хала, арматура)
- ТЕ Плевља, Плевља, Р. Црна Гора (котел)


2013


Јули - Септември


Модернизација на Блок 2 ТЕ Битола, РЕК Битола, Битола во 2013 година


2012


Август – Ноември


Модернизација на Блок 3 ТЕ Битола, РЕК Битола, Битола во 2013 годинаМарт– Ноември


- Изведба на магистрален топловод кон населба Автокоманда за подружница Енергетика - Скопје


2011

21
Февруари


Машинско – монтажни работи на линија за противпожар во "МАКСТИЛ" А.Д. Скопје


16
Февруари


Започнато е со изведување на машинско-монтажни работи за приклучна делница на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје.


1
Февруари


Воведување на природен гас во погон Топилница – Скопски Легури


1
Февруари


Машинско – монтажни работи при интервенции во НРР Матка, Скопје


2010

08
Ноември

Договор за 3 (три) годишно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје


12
Октомври

Доделени ни се концесии за води за производство на електрична енергија од две мали хидроцентрали на река Коњарка и река ЕштеричкаInfo iconПостојано го следиме и го проверуваме задоволството на нашите клиенти.
Нашите цели за квалитет и деловните цели се дефинирани да ја предизвикаат и да ја водат компанијата кон континуиран напредок, иновации и страст за постигнување на подобри резултати