контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

РеференциПрофил на компанијата


Име, седиште и земја на Инвеститорот

Проект

Време на извршување
на работите

Министерство за одбрана на Р.М

ул.“Орце Николов“ бр.116 1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 18/3-552/9 од 07.12.2016 г.
Оспособување на високопритисна опрема, инсталации и арматура како и хемиско чистење на парни котелски единици и останата опрема во термоенергетски објекти на МО и АРМ - Касарна Страшо Пинџур и Котел БНП 2000

Декември, 2016

МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ
Ул. Перо Наков бр. 126 А
Р. Македонија

По Договор бр.0307/0512 од 04.11.2016 год
Реконструкција на дел од инсталација за технолошка вода во рудник САСА

Ноември, 2016

Министерство за одбрана на Р.М
ул.“Орце Николов“ бр.116 1000 Скопје
Р.Македонија

По Договор 18/3-527/9 од 03.11.2016 год
Оспособување на високопритисна опрема, инсталации и арматура како и хемиско чистење на парни котелски единици и останата опрема во термоенергетски објекти на МО и АРМ - Касарна Јане Сандански

Декември, 2016

Министерство за одбрана на Р.М
ул.“Орце Николов“ бр.116 1000 Скопје
Р.Македонија

По Договор 18/3-527/8 од 03.11.2016 год
Оспособување на високопритисна опрема, инсталации и арматура како и хемиско чистење на парни котелски единици и останата опрема во термоенергетски објекти на МО и АРМ - Касарна Чаде Филиповски-Даме

Декември, 2016

АД “ЕЛЕМ” Скопје.
Подружница Енергетика
ул. 16та Македонска Бригада
 бр.18, 1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.11-2190/1 од 07.10.2016 г.
"Поврзување на магистрален топловоден систем преку собирници за Подружница Енергетика"

Октомври -Ноември, 2016

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј
Р.Македонија

По Договор бр.11-2221/8 од 11.07.2016 г.
"Поврзување на магистрален топловоден систем преку собирници за Подружница Енергетика"

Ремонтни активности за 2016 година

"МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О.
ул. "Гемиџиска " б.б.
1000 Скопје
Р.Македонија

По Договор бр.29-07/2016 од 28.04.2016 г.
"Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт во 2016 година, Блок 2 – Браваро заварувачки работи на Арматура"

Ремонтни активности за 2016 година

РАПИД БИЛД Д.О.О.
ул. ʺНикола Теслаʺ бр. 160
Куманово
Р.Македонија

По Договор бр. 0307-22 од 07.03.2016 г.
Изградба на магистрален гасовод, делница блок станица 5 – Неготино со ГМРС Штип и ГМРС Неготино

Август 2016 –во тек

БЕТ Balkan Energy Team
Ул. Тадеушка Кошќушка бр. 56
11000 Белград
Србија

По Договор бр. 16-03/2016 и 17-03/2016 од 31.03.2016 г.
Работни активности на допрема на јаглен и котел за 2016 г. во ТЕ Плевља, Р. Црна Гора

Ремонтни активности за 2016 година

СПЕКТАРТЕРМО Д.О.О.
ул. Козле бр. 165
1000  Скопје
Р.македонија

По Договор бр.0307-320 од 18.02.2016 година
Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци, на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје, Машинско-монтажни работи, градежни работи, електро работи и работи на катодна заштита

Тековна 2016 година.

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр.11-31/5 од 04.02.2016год
Браваро-заварувачки работи за Репарација на работни кола од млинови тип: Н220.50 за ПЕ Термо РЕК Битола

Ремонтни
активности за
2016 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр. 11-7859/1 од 24.12.2015 год.
и Договор бр. 11-5818/7 од 24.12.2015 год.
Специјализирана работна рака за ремонтни активности на котловски постројки за 2015 за РЕК Битола

Ремонтни
активности за
2016 година  Блок 2 и 3

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр. 11-7941/1 од 28.12.2015 год.
и Договор бр. 11-7937/1 од 28.12.2015 год.
Специјализирана работна рака за ремонтни активности на постројки во машинска хала за 2015 г. за РЕК Битола

Ремонтни
активности за
2016 година Блок 2 и 3

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. Лондонска бр. 8.
Скопје Р. Македонија

По Договор бр.03-1089 од 29.03.2016 год
Извршување на работи за отстранување на настанати дефекти на дистрибутивната мрежа (градежни и машински работи) во текот на грејната сезона и ремонтниот период

Тековна 2016 година

БЕТ Balkan Energy Team Ул. Тадеушка Кошќушка
бр56
11000  Белград, Србија

По Договор бр. 02-06/2016 од 02.06.2016 година
Работни активности за подобрување на заптивање на котел на Блок А1 и А2 за време на ремонт во 2016 за ТЕ Никола Тесла, Обреновац

Јуни, 2016

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4
Скопје Р. Македонија

По Договор бр.20-04/2016 од 18.04.2016 год
Набавка, транспорт и монтажа на инсталација од инокс за точење на КПГ на Бензинска станица на Макпетрол А.Д. Скопје – Чојлија

Јуни, 2016– во тек

ЕХИ Д.О.О.Е.Л.
ул. III-та Македонска Бригада бб
Скопје Р. Македонија

Заварување на заштитна челична цевка Ø 711 mm со дебелина 9,5 mm и 7,9 mm и комори за испитување, чистење и сушење за гасовод Клечовце - Штип

Август, 2015 – Септември 2016

Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. 515 бр. 6
Скопје,
Р. Македонија

По Договор бр. 0307-1271 од 17.12.2015
Изведба на градежни и машински активности за монтажа и поврзување на четири јонски филтри, два песочни филтри, две посади за сол, пропратна опрема и запорна арматура за потребите на процесот за хемиска подготовка на вода во ТО Исток

Декември, 2015 – Јуни, 2016 година

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4
Скопје Р. Македонија

По Договор бр.29-07/2015 од 31.072015год.
Доградба на опрема и инсталации за подготовка и точење на КПГ на Бензинска станица Партизанска БС.002 Скопје на Макпетрол А.Д. Скопје

Октомври 2015 – Март 2016 година

Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. 515
 бр.6 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 0307-1270 од 17.12.2015 г.
Набавка, транспорт и монтажа на Контејнер со појачано дно за сместување на опрема за вакуумска дегазација (skid unit)

Декември 2015 - Јануари, 2016 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј
Р. Македонија

По Договор бр.11-6312/1 од 09.10.2015 год
Специјализирана работна рака за замена на арматура и Договор бр. 11-6314/1 од 09.10.2015
-Специјализирана работна рака на цевен систем од котел

Ремонтни активности за 2015 година

СПЕКТАРТЕРМО Д.О.О.
ул. Козле бр. 165
1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.0307-09 од 08.01.2015
Машинско – монтажни работи на топловодниот систем на БЕГ – дефекти

Тековно одржување во 2015 година

“ГА-МА”А.Д
ул. “Св. Климент Охридски”
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.0701-2848/1 од 15.11.2012 год
Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Тековна 2015 година

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. Лондонска бр. 8
Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.03-2161 од 22.06.2015 год
Изработка и монтажа на меѓуприрабнички макари во ТО Исток, ТО Запад и спојниот вод на ТО Исток со ТЕ-ТО

Август, 2015 година

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4,
Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 0701-7182/1  од 17.10.2014 год.
Воведување на природен гас и нова гасна котлара во управна зграда на “Макпетрол” А.Д. Скопје

Јануари – Април 2015 година

ЗЕОС Д.О.О.Е.Л.
ул. Желево бр.3/4-7
Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.53-12/2014 од 31.12.2014 год
Изведба на инсталација за гас во котлари на средните училишта СУГС “Арсениј Јовков ” и СУГС “Зеф Љуш Марку ”

Јули 2015 година

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи Д.О.О.Е.Л.
ул. Лондонска бр. 8
Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 03-2161  од 22.06.2015 год.
Набавка, изработка и монтажа на меѓуприрабнички макари во ТО Исток, ТО Запад и спојниот вод на ТО Исток со ТЕ-ТО

Август-Октомври 2015 година

ОКТА Рафинерија на нафта АД, Скопје
с.Миладиновци
 1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 13/3-1740 од 21.04.2015 год
Машинска инсталација за поврзување на VRU-то со постоечката инсталација

Јуни - Септември 2015 година

ДЕТАЛ ВЕЛД Д.О.О.
ул. "Јадранска " бр. 6
1430 Кавадарци,
Р. Македонија

По Договор бр. 0307-35 од 30.01.2015 год.
“Aнгажирање на специјализирана работна рака од бравари во ФЕНИ Индустри Кавадарци”

Февруари 2015 година

РАПИД БИЛД Д.О.О.
ул. “Никола Тесла» бр. 160
 Куманово
Р. Македонија

По Договор 0307-19 од 21.05.2015 год.
“Изведба на дел од гасоводна делница Клечовце - Штип ”

Мај 2015 –Јуни 2016 година

ЕХИ Д.О.О.Е.Л.
ул. III-та Македонска Бригада бб
Скопје.
Р. Македонија

По Договор бр. 21-06/2015 од 26.06.2015 год.
“Монтажа на плинска станица за објект : ГРАНДЕКСПО, населба Илинден”, Скопје

Јули 2015 година

“МАКСТИЛ” А.Д.
ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18
Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 21-06/2015 од 26.06.2015 г.
“Монтажа на плинска станица за објект : ГРАНДЕКСПО, населба Илинден”, Скопје

Јули 2015 година

“МАКСТИЛ” А.Д.
ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18
Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 0307-295 од 30.04.2015 и Анекс бр.1 од 20.07.2015
Изведба на надземен цевковод Ø 711 x 10 mm за довод на мека вода за К.Лив. во МАКСТИЛ

Јуни-Август 2015 година

АД “ЕЛЕМ”Скопје Подружница РЕК Битола.
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр.11-03/5607од 24.06.2014, Рамковна спогодба бр.11-2744/6 од од 05.08.2014, Анекс бр. 11-03/744 од 12.08.2014 и Анекс бр. 11-4464/2 од 14.07.2015
Услуги од специјализирана работна рака за време на ремонтните активности за 2014 во РЕК Битола

Ремонтни активности за 2015 година Блок 3

АД “ЕЛЕМ” Скопје Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

По Договор број 11-03/5607 од 24.06.2014,Рамковна спогодба бр.11-2744/6 од 05.08.2014 и Анекс на Договорот број 11-03/744 од 12.08.2014
Услуги од специјализирана работна рака за време на ремонтните активности за 2014 во РЕК Битола

Ремонтни активности за 2014 година Блок 1 и 2

АД “ЕЛЕМ” Скопје Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

По Договор бр. 11-2820/1 од 25.05.2012 и Анекс бр. 11-3383/1 од 26.05.2014 Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Битола за котловски постројки и помошни објекти

По Договор бр. 11-2843/1 од 28.05.2012 и Анекс бр. 11-3390/1 од 26.05.2014 Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Битола за турбо генератор и помошни постројки

По Договор 11-2980/1 од 31.05.2012 и Анекс бр. 11-3375/1 од 26.05.2014 Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Битола за арматура, цевоводи и заварување и отпепелување

Ремонтни активности за 2014 година Блок 3

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 58-1/14 од 12.11.2014 год
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2014 година во ТЕ РЕК Осломеј

Ремонтни активности за 2014 година

БЕТ Balkan Energy Team
Ул. Тадеушка Кошќушка бр.56
11000 Белград
Р.Србија

По Договор бр. 03-05/2014od 19.05.2014
Извршени услуги за типски ремонт на уреди од помошни постројки во ТЕ Плевља, Црна Гора, за време на ремонтот во 2014 година

Ремонтни
активности за
2014 година

БЕТ Balkan Energy Team
Ул. Тадеушка Кошќушка бр.56
11000 Белград
Р.Србија

По Договор бр. 188/2014 od 02.06.2014
Набавка на услуги за запивање на меѓуплафон на котел во Блок А1, ТЕ Никола Тесла, Обреновец

Ремонтни
активности за
2014 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница Црн Дрим
Струга
Р. Македонија

По Договор бр. 11-60/3 од 20.01.2014 год.
Монтажно заварувачки работи на нерѓосувачка цевна инсталација за регулатор на притисок на трите агрегати“ во ХЕ Шпилје - Дебар

Септември – Октомври 2014 година

TE-TO А.Д. - Скопје
ул. 515 бр. 8
1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.07-575 од 25.07.2014
Изведба на машински монтажни работи на дренажни линии, замена на вентили и дополнителни помошни работи во просториите на ТЕ – ТО А.Д. Скопје.

Септември-Ноември 2014 година

АКТИФФ Д.О.О.
ул. “Чаирска” бр. 6
1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 45-11/2014 од 06.11.2014 г.
Набавка, транспорт и монтажа на опрема за поврзување на системот за гас

Ноември 2014 година

ОКТА Рафинерија на нафта АД, Скопје
с.Миладиновци
1000 Скопје
Р.Македонија

По Договор бр.09/3-5593 од 04.12.2014 г
“Изработка на темели и челична конструкција и монтажа на две настрешници 10,0 x 16,6 m”

Декември 2014 година

“ГА-МА”А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски ” бр.54
Скопје
Р.Македонија

По Договор бр.0701-2848/1 од 15.11.2012
Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Тековна 2014година

СПЕКТАРТЕРМО Д.О.О
ул. Козле бр. 165
1000 Скопје, Р.македонија

По Договор бр.01-125 од 27.01.2014
Машинско – монтажни работи на топловодниот систем на БЕГ – дефекти

Тековно одржување во 2014 година

ФАКОМ А.Д. - Скопје
бул. “Александар Македонски” бр.18
1000 Скопје, Р. Македонија

По Договор бр. 11-03/11055 од 25.08.2009 г.
Ангажирање на работници (бравари и заварувачи MIG/MAG и TIG) за изработка на челична конструкција во погоните на ФАКОМ А.Д. Скопје

Ноември – Декември 2014 година

ДЕТАЛ ВЕЛД Д.О.О.
ул. “Јадранска ” бр. 6
1430 Кавадарци
Р. Македонија

По Договор бр. 01/540 од 08.04.2014г
Aнгажирање на специјализирана работна рака од аргонски заварувач во ТИТАН Цементарница УСЈЕ, Скопје.

Април – Декември 2014 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

По Договор бр. 11-2820/1 од 25.05.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Битола за котловски постројки и помошни објекти

По Договор бр.11-2843/1 од 28.05.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Битола за турбо генератор и помошни постројки

По Договор бр. 11-2980/1 од 31.05.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Битола за арматура, цевоводи и заварување и отпепелување

Ремонтни
активности за
2013 година
Блок2

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 11-3204 од 11.06.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во Машинска хала и арматура

По Договор бр.11-3105/1 од 07.06.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во турбина и генератор

По Договор бр.11-3197/1 од 11.06.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2013 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во котел

Ремонтни
активности за
2013 година

“EНЕРГО СИСТЕМ” Д.О.О.
Сервисна зона Југ б.б. Реон 40
 1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.59-03/13 од 30.04.2013 год.
Модернизација на Блок 2 ТЕ Битола, РЕК Битола, Битола во 2013 година

Јули - Септември 2013 година

БЕТ Balkan Energy Team
ул. Тадеушка Кошќушка бр. 56
11000 Белград
 Р.Србија

По Договор бр. 20-00-1845 од 10.06.2013 и Договор за формирање на група Понудувачи број BET –P-03/2013
Услуги во ТЕ Плевља, заптивање и замена на обесување од котел

По Договорбр. 20-00-1647 од 31.05.2013 и Договор за формирање на група Понудувачи број BET –P-04/2013
Услуги во ТЕ Плевља, типски ремонт на постројки и уреди на Допрема на Јаглен

Ремонтни
активности во
2013 година

“ГА-МА” А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски ”
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.0701-2848/1 од 15.11.2012
Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Тековна
2013 година

Министерство за одбрана на Р.М - Сектор за логистика и недвижности, Одделение за инфраструктура
ул.“Св.Климент Охридски”бр.15
1000 Скопје.
Р. Македонија

Тековно одржување на високопритисна опрема со хемиско чистење на котли како и термотехнички инсталации

Тековна
2013 година

“СПЕКТАРТЕРМО” Д.О.О.
ул. “Козле” бр 165
1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.01-1471 од 12.11.2012
Набавка, испорака и монтажа на опрема и материјали за изведување на линискиот дел од гасоводот за приклучување на Клинички центар, новата болница “Филип II” и ул. Манапо и ул. Лондонска“ на преносниот гасоводен систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Тековна
2012,
2013 година

Министерство за одбрана на Р.М - Сектор за логистика и недвижности, Одделение за инфраструктура
ул.“Св.Климент Охридски” бр.15
1000 Скопје
Р.Македонија

Тековно одржување на високопритисна опрема со хемиско чистење на котли како и термотехнички инсталации

Тековна 2012 г

“EНЕРГО СИСТЕМ”Д.О.О.
Сервисна зона Југ б.б. Реон 40
1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.166-1-03/12 од 05.12.2012
Изведба на приклучок за внатрешна гасоводна мрежа на МРС за Аеродром ТАВ

Декември 2012 година

“ФИЛБИС Мирко” Д.О.О.
Петар Ацев 19А
1000 Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.08-133 од 16.08.2012
Изведба на гасни инсталации за гасни котлари на СУГС “Георги Димитров“ и СУГС “Здравко Цветковски”- Скопје

Декември 2012
до Јануари
2013 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр.11-3294/6 од 25.08.2011
Услуги за ремонтни активности на рударска опрема во ПЕ Рудници Битола-Јаловински багери

По Договор бр.11-4225/1 од 25.08.2011
Услуги за ремонтни активности на рударска опрема во ПЕ Рудници Битола-Јагленови багери

По Договор бр.11-4227/1 од 25.08.2011
Услуги за ремонтни активности на рударска опрема во ПЕ Рудници Битола-Одлагачи, ЕШ-ви, транспортни траки и хидраулика

Ремонтни
активности за
2012 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр.11-2820/1 од 25.05.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 и 2013 година во ТЕ РЕК Битола за котловски постројки и помошни објекти

По Договор бр. 11-2843/1 од 28.05.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 и 2013 година во ТЕ РЕК Битола за турбо генератор и помошни постројки

По Договор бр.11-2980/1 од 31.05.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 и 2013 година во ТЕ РЕК Битола за арматура, цевоводи и заварување и отпепелување

Ремонтни
активности за
2012 година
Блок 3

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј
Р. Македонија

По Договор бр.11-3204 од 11.06.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 и 2013 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во Машинска хала и арматура

По Договор бр. 11-3105/1 од 07.06.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 и 2013 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во турбина и генератор

По Договор бр.11-3197/1 од 11.06.2012
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 и 2013 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во котел

Ремонтни
активности за
2012 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј
Р. Македонија

По Договор бр.11-2391/1 од 03.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 година во ТЕ РЕК Битола за котловски постројки и помошни објекти

По Договор бр. 11-2396/1 од 03.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 година во ТЕ РЕК Битола за турбо генератор и помошни постројки

По Договор бр.11-1789/1 од 09.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2012 година во ТЕ РЕК Битола за арматура, цевоводи и заварување и отпепелување

Ремонтни
активности за
2012 година
Блок 1

“ТЕРМОЕЛЕКТРО” Д.О.О.
ул.“Уралска” бр.9
11000 Белград
Србија

По Договор бр. 022-06/2012А од 25.07.2012 и Анекс бр.1 од 25.07.2012
“Модернизација на Блок 3 ТЕ Битола, РЕК Битола, Битола во 2012 година”

Август – Ноември 2012 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница Енергетика
ул. 11ти Октомври бр.9
1000 Скопје Р. Македонија

По Договор бр. 11-237/1 од 13.01.2012
“Изведба на магистрален топловод кон населба Автокоманда за подружница Енергетика - Скопје”

Март– Ноември 2012 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница Енергетика
ул. 11ти Октомври бр.9
1000 Скопје Р. Македонија

По Договор бр. 11-2467/6 од 16.08.2012
“Реконструкција и проширување на магистрален топловод од вреловодна станица во Подружница Енергетика до мала капија (Ш-1)”

Август-Декември 2012 година

VIA OCEL,Д.О.О.
ул. Тадеушка Кошќушка бр. 56
11000 Белград
Србија

По Анекс на Договор бр. 1 од 07.06.2012 и Договор за формирање на група понудувачи бр. 101 од 05.04.2012
Машински услуги за потребите на ремонтот во ТЕ Пљевља, Партија 1 и 2

Ремонтни
активности за
2012 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

“Услуги за интервенции по повик” -по Договор бр.11-2391/1 од 03.05.2011
-по Договор бр.11-2396/1 од 03.05.2011
-по Договор бр.11-2843/1 од 28.05.2012
-по Договор бр.11-2843/1 од 31.08.2012
-по Договор бр.11-2820/1 од 15.11.2012

Интервенции на
Блок 1, 2012
година

“ГА-МА” А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски ”
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.0701-1037 од 20.04.2012
“Maшинско монтажни работи, градежни работи, електро работи и работи на катодна заштита, со набавка, испорака и монтажа на потребната опрема и материјали за изведување по системот клуч на рака на линискиот дел од гасоводот за приклучување на аеродром TAV, логистички центар и Пекабеско на Системот за пренос на гас ”

Август-
Декември 2012
година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница Енергетика
ул. 11ти Октомври бр.9
1000 Скопје Р. Македонија

По Договор бр. 11-1807/1 од 29.03.2012
“Услуги од користење на специјализирана работна рака за Браварско заварувачки, радиографски и градежно изолатерски услуги за потребите на подружница Енергетика – Скопје”

Тековна 2012 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

Интервенции по повик по Договори
Договор бр.11-2391/1 од 03.05.2011
Договор бр.11-1788/5 од 03.05.2011
Договор бр.11-1788/5 од 03.05.2011
Договор бр.11-1789/1 од 09.05.2011

Тековна 2011 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

По Договор бр.11-3294/6 од 25.08.2011
Услуги за ремонтни активности на рударска опрема во ПЕ Рудници Битола - Јаловински багери

По Договор бр.11-4225/1 од 25.08.2011
Услуги за ремонтни активности на рударска опрема во ПЕ Рудници Битола – Јагленови багери

По Договор бр.11-4227/1 од 25.08.2011
Услуги за ремонтни активности на рударска опрема во ПЕ Рудници Битола – Одлагачи, ЕШ-ви, траки, хидраулика

Ремонтни
активности за
2011 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

По Договор бр.11-2391/1 од 03.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2011 година во ТЕ РЕК Битола за котловски постројки и помошни објекти

По Договор бр.11-2396/1 од 03.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2011 година во ТЕ РЕК Битола за турбо генератор и помошни постројки

По Договор бр.11-1788/5 од 03.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2011 година во ТЕ РЕК Битола за контрола на метал и заварување

По Договор бр.11-1789/1 од 09.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2011 година во ТЕ РЕК Битола за арматура, цевоводи и заварување и отпепелување

По Договор бр.11-3893/1 од 27.07.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт и тековно одржување по повик во 2011 година во ТЕ РЕК Битола за балансирање на ротори

Ремонтни
активности за
2011 година во
Т3 и Т2

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј
Р. Македонија

По Договор бр.11-373/6 од 31.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2011 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во мерење, испитување и контрола (Испитување на ВП пароводи по програма)

По Договор бр.11-2908/1 од 31.05.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2011 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во турбина и генератор (Контрола на обесување на пароводи)

По Договор бр.11-3073/1 од 07.06.2011
Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт 2011 година во ТЕ РЕК Осломеј за работи во котел (Контола на обесување на котел, браварски, заварувачи поодговорни работи)

Ремонтни
активности за
2011 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб
Р. Македонија

Интервенции по повик по Договори
Договор бр.11-2391/1 од 03.05.2011
Договор бр.11-1788/5 од 03.05.2011
Договор бр.11-1788/5 од 03.05.2011
Договор бр.11-1789/1 од 09.05.2011

Тековна 2011 година

“ГА-МА” А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски ”
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.02/0701-3273/1 од 21.12.2010
Машинско монтажни работи за приклучната делница (гасоводна делница 25, 26, 27 и 28) и МРС на објектот ТО Запад, Скопје на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Тековна 2011
година

“ГА-МА” А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски ”
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.0701-614/1 од 22.03.2011
Машинско монтажни работи заради чистење на линискиот дел на гасоводот кон ТЕ ТО А.Д. Скопје

Март 2011
година

“ГА-МА” А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски ”
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр.0701-96/1 од 20.01.2011
Изведување на нископритисна инсталација за природен гас во Скопски легури Д.О.О.Е.Л., Скопје

Јануари-Јуни
2011 годинa

“ГА-МА” А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски ”
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор-Рамковна спогодба бр.02/0701-2864/1 од 08.11.2010
Тековно оджување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци, на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Тековна 2011
година