контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

РеференциПрофил на компанијата

Име, седиште и земја на Инвеститорот

Проект

Време на извршување
на работите

АД “ЕСМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 17025/19 со арх. бр. 11-25/2-8 од 14.10.2019
Изработка, демонтажа и монтажа (со потребни испитувања) клуч на рака на Прегревач 244 екрани во ложиште, во РЕК Осломеј

Aприл – Мај, 2020

АД “ЕСМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 17120/19 со арх. Бр. 11-63/10 од 10.03.2020
Резервни делови за котел (РЕК Осломеј) за ДЕЛ 8 – Изработка и замена на конструкција на десна страна на рост

Aприл – Мај, 2020

Макстил А.Д. Скопје
ул. XVI Македонска бригара бр. 18
Скопје

Услуга од извршители бравари за време на планираниот ремонт во месец мај 2020 г.
По Договор бр. 20201712 од 20.05.2020 година

Мај 2020 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

Услуги од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ПЕ Термоелектрани РЕК Битола за 2019 г.
По Договор бр. 09т - 2483/1 од 30.04.2019 г. и Договор бр.11-03/929 од 08.02.2019 г. и Анекс на Договорот бр. 11-03/2978 од 07.05.2019 г.
ЛOT 10 – Дозатор, додавач и гребач
ЛOT 17 – Водени економајзери и преодна зона
ЛOT 18 – Конвективни парни прегревачи и Паропарни топлотни изменувачи
ЛOT 19 – НРЧ, ВРЧ, СРЧ и шитми, Лимена опшивка на пароводен тракт,
ЛOT 22 –Загревачи за висок и низок притисок
ЛOT 28–Браваро-заварувачки работи на арматура, цевоводи и заварување, Ревизија на потпорно-обесувачки систем на цевоводи,Термичка обработка на заварени споеви
Интервенции по повик на Блок 1, 2 и 3

Ремонтни
активности за
2020 година
Блок 1

Eуроникел Индустри ДОО с. Возарци, 1430 Кавадарци,
Р. Македонија

По Договор  бр. 03-161/1 од 22.02.2020 Комплетна замена на лепол решетка број 1 во Eуроникел Индустри

Април 2020

Eуроникел Индустри ДОО с. Возарци, 1430 Кавадарци,
Р. Македонија

По Нарачка  бр. РО20/000353 со арх.бр, 0307-147 од 17.02.2020 Замена на компензаторски платна од гасовод во Eуроникел Индустри

Април 2020

“ГА-МА“А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски“
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 0507-1623/1 од 18.12.2019
“Изведување на машинско-монтажни работи за тековно одржување и итни приклучоци на гасоводен систем на ГА-МА АД Скопје"

  • “Изведба на дислокација на гасоводна Делница на бул. Босна и Херцеговина “Изведба на Делница 33 – Лафома

Тековна 2020 година – во тек

     

СПЕКТАРТЕРМО Д.О.О.
ул. Козле бр. 165
1000 Скопје, Р. Македонија

По Договор  бр. 0307-795 од 27.05.2019 “Извршување на работи за отстранување на настанати дефекти на дистрибутивната мрежа (машински работи) во текот на грејната сезона и ремонтниот период“

Мај 2019 – Мај 2020 година

РАПИД БИЛД Д.О.О.
ул. ʺНикола Теслаʺ бр. 160, Куманово, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-22 од 07.03.2016
“Изградба на магистрален гасовод Скопје – Тетово - Гостивар"

Април 2019 – во тек

АД “ЕСМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 17085/19 и арх. Бр. 11-19-3/8 од 23.12.2019
Испитување и контрола на метал на ВП пароводи со проценка на преостанат век и подесување на обесувањето со демонтажа и монтажа на изолација

Јануари - Февруари 2020

"УНИТИМ" ДОО Скопје 

По Договор бр. 0307-37 од 16.10.2019 “Изведба на инсталации за греење и ладење во објект на НУ СК, Ќојлија”

Ноември 2019 до Март 2020

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

Услуги од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ПЕ Термоелектрани РЕК Битола за 2019 г.
По Договор бр. 09т - 2483/1 од 30.04.2019 г. и Договор бр.11-03/929 од 08.02.2019 г. и Анекс на Договорот бр. 11-03/2978 од 07.05.2019 г.
ЛOT 10 – Дозатор, додавач и гребач
ЛOT 17 – Водени економајзери и преодна зона
ЛOT 18 – Конвективни парни прегревачи и Паропарни топлотни изменувачи
ЛOT 19 – НРЧ, ВРЧ, СРЧ и ширми, Лимена опшивка на пароводен тракт,
ЛOT 22 –Загревачи за висок и низок притисок
ЛOT 28–Браваро-заварувачки работи на арматура, цевоводи и заварување, Ревизија на потпорно-обесувачки систем на цевоводи,Термичка обработка на заварени споеви
Интервенции по повик на Блок 1, 2 и 3

Ремонтни
активности за
2019 година
Блок 1, 2 и 3

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

Услуга од специјализирана работна рака за арматура“ ЛОТ 1 - Специјализирана работна рака за арматура, во РЕК Осломеј
По Договор  бр. 17025/19  од 26.11.2018 г.

Ремонтни
активности за
2019 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

Ремонтни активности во ТЕ за 2018 година - Услуга од специјализирана работна рака за турбина, генератор и будилица, за мерење на вибрации после ремонт на турбина и за мерење на сопствени фреквенции, и тоа за ЛОТ 1 -  Специјализирана работна рака за турбина, генератор и будилица
По Договор  бр. 11-107/1 од 21.03.2019 г.

Ремонтни
активности за
2019 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

Услуга за специјализирана работна рака за замена на цевки и колена, за радиографска контрола, за пенетрантско испитување и магнетен флукс за котел и помошни објекти и за машина за жарење, во РЕК Осломеј
По Договор бр. 11-65/3 од 01.03.2019

Ремонтни
активности за
2019 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

Изработка, демонтажа и монтажа (со потребни испитувања) клуч на рака на дел од Прегревач 243, во РЕК Осломеј
По Договор  бр. 17024/19 од 22.07.2019

Октомври – Ноември 2019 година

TAKRAF GmbH,
Лајпциг, Германија

По Нарачка“, Рев. 1, бр. 018/45161248 од 06.06.2019 година и Измена на Нарачка бр. 018/45161248 од 20.08.2019 г.
Демонтажа и монтажа на топчеста патека на багерот SRs2000/1-522 во Битола / Македонија - Челични компоненти за замена на топчеста патека во РЕК Битола, Рудник Суводол

Септември – Октомври 2019 година

“ГА-МА“А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски“
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 0307-63/12 од 21.03.2018 -
“Изведување на монтажни работи за тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци по должина на преносниот гасоводен систем Деве Баир – Скопје
“Изведба на Делница 24 – ул. Лондонска, прекоп на бул. Партизанска и ул. Манапо”

Тековна 2019 година

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, Скопје, Р.Македонија

По Понуда бр. 007-01/2018 od 31.01.2018 и Понуда бр. 072-10/2018 од 08.10.2018 г. “Изведба на дополнителни работи на технолошки систем за КПГ на БС 046 Гевгелија
По Понуда бр. 012-02/2019 од 07.02.2019 г. “Набавка, изработка, транспорт и монтажа на електро рам - носач конструкција, со АКЗ заштита, за електро поврзување на новопредвидениот резервар за ТНГ со V=150м3“, во склад Миладиновци,
По Понуда бр. 057А-08/2018 од 05.09.2018 и Понуда бр. 018-02/2019 од 26.02.2019г. “Инсталација за КПГ на БС 017 Битола“
По Понуда бр. 066A-09/2018 од 12.10.2018, Понуда бр. 089-12/2018 од 14.12.2018 и Понуда 090-12/2018 од 19.12.2018 “Набавка на материјали, изработка и монтажа на инсталации за поврзување на резервоар за ТНГ,
По Понуда бр. 057А-08/2018 oд 05.09.2019 и Понуда бр. 018-02/2019 од 26.02.2019 “Инсталација на КПГ на БС 017 Битола“

Тековна 2019 година

А.Д. ЕСМ Скопје
Подружница Енергетика

По Договор бр. 11-11/1 од 04.01.2019 -
Услуги од браварско заварувачки работи ЛОТ 1

Тековна 2019 година

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-2717/1 од 04.04.2018 за “Инсталација од инокс за точење на КПГ на БС на Макпетрол  А.Д. Скопје - Гевгелија“
По Понуда бр. 048-07/2018 од 24.07.2018 “Транспорт и монтажа на опрема за Бензинска станица БС 017 - Макпетрол А.Д.
По Понуда бр.007-01/2018 од 31.01.2018, Понуда бр.072-10/2018 од 08.10.2018 и Понуда бр.086-12/2018 од 04.12.2018 г. за “Изведба на дополнителни работи на технолошки систем за КПГ на БС бр. 046 ГЕВГЕЛИЈА“.
По Понуда бр. 066A-09/2018 од 12.10.2018, Понуда бр. 089-12/2018 од 14.12.2018 и Понуда 090-12/2018 од 19.12.2018 “Набавка на материјали, изработка и монтажа на инсталации за поврзување на нов резервоар за ТНГ

Тековна 2018 година

ЛИМАК ДОО Скопје
Св. Кирил и Методиј бр. 7, Скопје

Согласно Договор бр. 0307-569/01 од 26.07.2018, Дислокација на цевководи на БЕГ 2DN300 и 2DN450

Август 2018– Ноември 2019

ЛИМАК ДОО Скопје
Св. Кирил и Методиј бр. 7, Скопје

Согласно Договор бр. SKP-DEP-009 од 14.05.2018 и архивски број 0307-447/01 од 17.05.2018 „Изработка на проектна документација за Дислокација на вреловоди на БЕГ, 2DN450 и 2DN300, со должина од 774 m

Maj – Јули 2018

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

Услуги од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ТЕ Битола за 2018
По Договор бр. 11-69/1 од 10.01.2017 -               ЛОТ 26 – Канали и клапни
По Договор бр. 11-68/1 од 10.01.2017 -               ЛОТ 28–Вентилатори за свеж и преливен воздух  
По Договор бр. 11-66/1 од 10.01.2017 –              ЛОТ 30 – Водени економајзери и преодна зона
По Договор бр. 11-65/1 од 10.01.2017 –                              ЛОТ 31 – Конвективни парни прегревачи и Паропарни топлотни изменувачи
По Договор бр. 11-61/1 од 10.01.2017 –                ЛОТ 39 – Загревачи за висок притисок ЗВП 5, ЗВП 6 и ЗВП 7
По Договор бр. 11-60/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 40 – Загревачи за низок притисок
По Договор бр. 11-57/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 44 – Станица за производство на Н2 и експреслабараторија
По Договор бр. 11-53/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 52–Браваро заварувачки работи на арматура
По Договор бр. 11-45/1 од 10.01.2017 –              ЛОТ 55 - Браваро – заварувачки работи на цевоводи и заварување
По Договор бр. 11-50/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 56 – Ревизија на потпорно – обесувачки систем на цевоводи
По Договор бр. 11-46/1 од 10.01.2017 –                ЛОТ 57–Термичка обработка на заварени споеви    

Ремонтни
активности за
2018 година
Блок 1, 2 и 3

“TIM COMPANY” Д.О.О
ул. "Вука Кнежевича " б.б.
84210 Плевља
Црна Гора

По Договор бр. 0307-55 од 18.01.2018 - Типски ремонт на котловски постројки во ТЕ Плевља за време на ремонт во 2018 г.

Ремонтни
активности за
2018 година

TIM COMPANY Д.О.О.
ул. Вука Кнежевича б.б.  84210 Плевља, Црна Гора

По Договор бр. 0307 - 53 oд 18.01.2018
Типски ремонт за уреди на помошни постројки во ТЕ Плевља за време на ремонт во 2018 год.

Ремонтни
активности за
2018 година

Монтавар Метална Лола ДОО Белград

Склопување на работно тркало од багер SRs2000, ПЕ рудник Суводол, РЕК Битола

Октомври, 2018

РАПИД БИЛД Д.О.О.
ул. ʺНикола Теслаʺ бр. 160, Куманово, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-33 од 07.04.2016 година за “Изведба на магистрален гасовод делница Неготино (Кавадарци) - Битола “

Октомври – Декември 2018

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 11-1184/8 од 20.03.2017 -  Специјализирани браварско – заварувачки услуги

Тековна 2018 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
ул. 11ти Октомври бр. 9
Скопје

По Договор бр. 11-271/1 од 15.05.2017
Услуги од браварски работи и услуги од заварувачки работи, Подружница Енергетика

Тековна 2018 година

“ГА-МА“А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски“
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 0307-63/12 од 21.03.2018 -
“Изведување на монтажни работи за тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци по должина на преносниот гасоводен систем
"Дислокација на гасоводна делница на ул. Јордан Мијалков - Ф406"

Април 2018 - Јули 

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-2717/1 од 04.04.2018 - Монтажа на Инсталација од инокс за точење на КПГ на Бензинска пумпа на Макпетрол  А.Д. Скопје – Гевгелија.

Март 2018 –
Ноември

Макстил А.Д. Скопје
ул. XVI Македонска бригара бр. 18
Скопје

По Договор бр. 20181123 од 26.03.2018 - Набавка и монтажа на инсталација за природен гас и кислород на столб Б-10
По Договор бр. 20171537 од 25.04.2017 - Снимање на цевководот за вода доводен и одводен од прва до четврта ножица, изработка на техничка документација, замена на цевна инсталација
По Договор бр. 20181366 од 26.04.2018 - Замена на дел од дотрајан потисен цевковод со димензии Ø 325 х 8, L=160 m
По Договор бр. 20183131 од 22.10.2018
Замена на цевка во Ж-2 со дијаметар од 1 цол, заедно со комплет колена, фланши, редуцири и останати работи на линијата.

Тековна 2018 година

“ГА-МА“А.Д.
ул. “Св.Климент Охридски“
бр. 54, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 0307-63/12 од 21.03.2018 - Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци, на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје, Машинско-монтажни работи, градежни работи, електро работи и работи на катодна заштита

Тековна 2018 година

СПЕКТАРТЕРМО Д.О.О.
ул. Козле бр. 165
1000 Скопје, Р. Македонија

По Договор  бр. 0307-450 од 20.03.2018 - Извршување на работи за отстранување на настанати дефекти на дистрибутивната мрежа (машински работи) во текот на грејната сезона и ремонтниот  период

Март 2018 – Март 2019 година

Енергосистем Д.О.О.
бул. Србија бр. 2, Скопје
Р. Македонија

По Договор бр. 175-0307 од 17.11.2017 - Монтажа на инсталација за ТНГ во хотел Меркјури - Тетово

Октомври 2017 – Април 2018 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр. 11-134/4 од 25.05.2017
Набавка и монтажа на стрела од ЕШ 10/70 во Рудник Брод - Гнеотино

Август 2017 –          Март 2018 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 11-346/1 од 26.07.2017 -          Специјализирана работна рака за превалцување и замена на цевки во кондензатор

Ремонтни
активности за
2017 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

Услуги од специјализирана работна рака за ремонтни активности, ТЕ Битола 2016 и 2017
По Договор бр. 11-69/1 од 10.01.2017 -               ЛОТ 26 – Канали и клапни
По Договор бр. 11-68/1 од 10.01.2017 -               ЛОТ 28–Вентилатори за свеж и преливен воздух  
По Договор бр. 11-66/1 од 10.01.2017 –              ЛОТ 30 – Водени економајзери и преодна зона
По Договор бр. 11-65/1 од 10.01.2017 –                              ЛОТ 31 – Конвективни парни прегревачи и Паропарни топлотни изменувачи
По Договор бр. 11-61/1 од 10.01.2017 –                ЛОТ 39-Загревачи за висок притисок ЗВП 5,6 и 7
По Договор бр. 11-60/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 40 – Загревачи за низок притисок
По Договор бр. 11-57/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 44 – Станица за производство на Н2 и експреслабараторија
По Договор бр. 11-53/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 52 – Браваро – заварувачки работи на арматура
По Договор бр. 11-45/1 од 10.01.2017 –              ЛОТ 55 - Браваро – заварувачки работи на цевоводи и заварување
По Договор бр. 11-50/1 од 10.01.2017 –               ЛОТ 56 – Ревизија на потпорно – обесувачки систем на цевоводи
По Договор бр. 11-46/1 од 10.01.2017 –                ЛОТ 57-Термичка обработка на заварени споеви    

Ремонтни
активности за
2017 година
Блок 1, 2 и 3

АД “ЕЛЕМ” Скопје
ул. 11ти Октомври бр. 9
Скопје

По Договор бр. 11-116/1 од 25.01.2017
Санација на оштетени делови со предизолирани цевки, Подружница Енергетика

Јули – Октомври 2017

АД “ЕЛЕМ” Скопје
ул. 11ти Октомври бр. 9
Скопје

По Договор бр. 11-271/1 од 15.05.2017
Услуги од браварски работи и услуги од заварувачки работи, Подружница Енергетика

Тековна 2017

Макстил А.Д. Скопје
ул. XVI Македонска бригара бр. 18
Скопје

По договор бр. 20174392 од 08.11.2017 Изработка на заштитна ограда( демонтажа) на преминот пред кабината на потисен строј помеѓу потисните печки
По договор бр. 20171534 од 25.04.2017
Санација на оштетена ограда и патека околу вага на загревни единици
По договор бр. 20172255 од 13.06.2017
Заменет дел од дотраен потисен цевковод DN 300 од јама за коварина према ПС – 4 во должина од 39.5 m
По договор бр. 20172283 од 13.06.2017
Замена на цевка за природен гас во бања Челичана од прирабница со излези за поврзување на бојлери на гас
По договор бр. 20171418 од 11.04.2017
Изработка и поставување на врата помеѓу столбови С8 и С9 надворешна старана помеѓу Е ред ( двокрилна лизгачка врата 8х5 m
По договор бр. 20172256од 13.06.2017
Заменет дел од дотраен потисен цевковод DN 300 од јама за коварина према ПС – 4 во должина од 100 m
По договор бр. 20171257 од 29.03.2017
Замена на радијатори за парно греење, проверка и полнење на инсталација за парно греење
По договор бр. 20170966 од 16.03.2017
Изработка и монтажа на монтажна заштитна ограда во внатрешна јама

Тековна 2017

„TIM COMPANY“ Д.О.О.
ул. "Вука Кнежевича " б.б.
84210 Плевља
Црна Гора

По договор бр. 0307- 433 од 31.03.2017
Типски ремонт на котловски постројки во ТЕ  Плевља за време на ремонт во 2017

Мај - Јуни 2017

„TIM COMPANY“ Д.О.О.
ул. "Вука Кнежевича " б.б.
84210 Плевља
Црна Гора

По договор бр. 0307- 26 од 09.01.2017
Типски ремонт за уреди на помошни постројки во ТЕ  Плевља за време на ремонт во 2017

Април - Јуни 2017

БЕТ Balkan Energy Team,
Ул. Тадеушка Кошќушка бр. 56, 11000 Белград,
Р.Србија

По договор бр. 358/2017 од 15.06.2017
Работни активности за подобрување на заптивноста на котел од блок А1 и А2 со изработка на техничка документација ЈП ЕПС Белград – огранок ТЕНТ

Мај - Јуни 2017

БЕТ Balkan Energy Team,
Ул. Тадеушка Кошќушка бр. 56, 11000 Белград,
Р.Србија

По договор бр. 0307-624 од 09.05.2017
Услуги од користење на работна рака – браварско – заварувачки работи за време на ремонт 2017 год. во ТЕ  Плевља, Црна Гора

  • Демонтажно – монтажни работи на цевоводи за ладење под турбина
  • Монтажни работи на клапни

Јуни – ЈУли 2017

БЕГ Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
ул. 515 бр. 6
Скопје

По договор бр. 0307- 253 од 07.03.2017
Услуги за изведување на браваро и занаетчиски работи во топлани Исток и Запад

  • Изведба на реконструкција на хидрантна мрежа DN 125 во топлана Запад дел 1
  • Изведба на реконструкција на хидрантна мрежа DN 125 во топлана Запад дел 2

Тековна 2017

Министерство за одбрана на Р.М
ул.“Орце Николов“ бр.116
1000 Скопје, Р.Македонија

По Договор бр.18/3-552/9 од 07.12.2016 Оспособување на високопритисна опрема, инсталации и арматура како и хемиско чистење на парни котелски единици и останата опрема во термоенергетски објекти на МО и АРМ  - Касарна Страшо Пинџур и Котел БНП 2000

Тековна 2017 и 2016 година

МЕГА ВЕНТ ДООЕЛ
Ул. Перо Наков бр. 126 А, 1000 Скопје, Р. Македонија

По Договор бр.0307/0512 од 04.11.2016
Реконструкција на дел од инсталација за технолошка вода во рудник САСА

Ноември, 2016

Министерство за одбрана на Р.М
ул.“Орце Николов“ бр.116
1000 Скопје, Р.Македонија

По Договор бр.18/3-527/9 од 03.11.2016 Оспособување на високопритисна опрема, инсталации и арматура како и хемиско чистење на парни котелски единици и останата опрема во термоенергетски објекти на МО и АРМ  - Касарна Јане Сандански

Декември, 2016

Министерство за одбрана на Р.М
ул.“Орце Николов“ бр.116
1000 Скопје, Р.Македонија

По Договор бр.18/3-527/8 од 03.11.2016 Оспособување на високопритисна опрема, инсталации и арматура како и хемиско чистење на парни котелски единици и останата опрема во термоенергетски објекти на МО и АРМ  - Касарна Чаде Филиповски-Даме

Декември, 2016

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница Енергетика
ул. 16та Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје, Р. Македонија

По Договор бр.11-2190/1 од 07.10.2016
"Поврзување на магистрален топловоден систем преку собирници за Подружница Енергетика"

Октомври -Ноември, 2016

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 11-2221/8 од 11.07.2016 – Специјализирани браваро-заварувачки услуги

Ремонтни
активности за
2016 година

"МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О.
ул. "Гемиџиска " б.б.
1000 Скопје, Р. Македонија

По Договор бр. 29-07/2016 од 28.04.2016 "Услуги од користење на специјализирана работна рака за време на ремонт во 2016 година, Блок 2 – Браваро заварувачки работи на Арматура"

Ремонтни
активности за
2016 година

РАПИД БИЛД Д.О.О.
ул. ʺНикола Теслаʺ бр. 160, Куманово, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-7 од 03.02.2016
“Изградба на магистрален гасовод делница Блок станица 5 - Неготино"

Септември – Декември 2016 и Април – Јуни 2017

БЕТ Balkan Energy Team,
Ул. Тадеушка Кошќушка бр. 56, 11000 Белград, Србија

По Договор бр. 16-03/2016  и 17-03/2016 од 31.03.2016 - тето

Ремонтни
активности за
2016 година

СПЕКТАРТЕРМО Д.О.О.
ул. Козле бр. 165
1000 Скопје, Р. Македонија

По Договор бр. 0307-320 од 18.02.2016 - Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци, на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје, Машинско-монтажни работи, градежни работи, електро работи и работи на катодна заштита

Тековна 2016 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр. 11-31/5 од 04.02.2016 Браваро-заварувачки работи за Репарација на работни кола од млинови тип: Н220.50 за ПЕ Термо РЕК Битола

Ремонтни
активности за
2016 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

Специјализирана работна рака за ремонтни активности на котловски постројки за 2015 за РЕК Битола
По Договор бр. 11-7859/1 од 24.12.2015 и Договор бр. 11-5818/7 од 24.12.2015 – ЛОТ 1 НРЧ, СРЧ, ВРЧ, ширми

Ремонтни
активности за
2016 година
Блок 2 и 3

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

Специјализирана работна рака за ремонтни активности на постројки во машинска хала за 2015 г. за РЕК Битола
По Договор бр. 11-7941/1 од 28.12.2015 – ЛОТ 1 Загревачи на висок притисок ЗВП 5, ЗВП 6 и ЗВП 7и Договор бр. 11-7937/1 од 28.12.2015 – ЛОТ 5 Ревизија на потпорно обесувачки системи на цевоводи и Договор бр. 11-7938/1 од 28.12.2015 – ЛОТ 3

Ремонтни
активности за
2016 година
Блок 2 и 3

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. Лондонска бр. 8,
Скопје, Р. Македонија

По Договор бр. 03-1089 од 29.03.2016 - Извршување на работи за отстранување на настанати дефекти на дистрибутивната мрежа (градежни и машински работи) во текот на грејната сезона и ремонтниот  период

Тековна 2016 година

БЕТ Balkan Energy Team,
Ул. Тадеушка Кошќушка бр. 56, 11000 Белград,
Р.Србија

По Договор бр. 02-06/2016 од 02.06.2016 - Работни активности за подобрување на заптивање на котел на Блок А1 и А2 за време на ремонт во 2016 за ТЕ Никола Тесла, Обреновац

Јуни, 2016

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 20-04/2016 од 18.04.2016 - Набавка, транспорт и монтажа на инсталација од инокс за точење на КПГ на Бензинска станица на Макпетрол А.Д. Скопје – Чојлија

Јуни 2016 - Октомври  2017

Општина Илинден
Ул. 9, бб, н. Илинден

По Договор бр. 03-46/9 од 02.02.2016 - “Изградба на термотехнички инсталации (систем за греење и ладење) во детската градинка Гоце Делчев”

Февруари,2016 – Април, 2016

ЕХИ Д.О.О.Е.Л. 
ул. III-та Македонска Бригада бб
 Скопје, Р.Македонија

Заварување на заштитна челична цевка Ø 711 mm со дебелина 9,5 mm и 7,9 mm и комори за испитување, чистење и сушење за гасовод Клечовце - Штип

Август, 2015 – Септември 2016

Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. 515 бр. 6,
Скопје, Р. Македонија

По Договор бр. 0307-1271 од 17.12.2015 Изведба на градежни и машински активности за монтажа и поврзување на четири јонски филтри, два песочни филтри, две посади за сол, пропратна опрема и запорна арматура за потребите на процесот за хемиска подготовка на вода во ТО Исток

Декември, 2015 – Јуни, 2016 година

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 29-07/2015 од 31.07.2015 Доградба на опрема и инсталации за подготовка и точење на КПГ на Бензинска станица Партизанска БС.002 Скопје на Макпетрол

Октомври 2015 – Март 2016 година

Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. 515 бр. 6,
Скопје, Р. Македонија

По Договор бр. 0307-1270 од 17.12.2015 - Набавка, транспорт и монтажа на Контејнер со појачано дно за сместување на опрема за вакуумска дегазација (skid unit)

Декември 2015 - Јануари, 2016 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Осломеј
Осломеј, Р. Македонија

По Договор бр. 11-6312/1 од 09.10.2015 - Специјализирана работна рака за замена на арматура и Договор бр. 11-6314/1 од 09.10.2015 - Специјализирана работна рака на цевен систем од котел

Ремонтни
активности за
2015 година

СПЕКТАРТЕРМО Д.О.О.
ул. Козле бр. 165
1000 Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-09 од 08.01.2015
Машинско – монтажни работи на топловодниот систем на БЕГ – дефекти

Тековно одржување во 2015 година

“ГА-МА“А.Д.
ул. “Св. Климент Охридски“ бр. 54, Скопје, Р. Македонија

По Договор бр.0701-2848/1 од 15.11.2012
Тековно одржување, интервенции во хавариски услови и итни приклучоци на гасоводниот систем на ГА-МА А.Д. Скопје

Тековна 2015 година

Осигурување Македонија А.Д. Скопје, ВИГ
ул.“11 Октомври“ бр.25

По Договор бр.03-70252 од 15.09.2015
Основен проект за изведба на гасна котлара за “Осигурување Македонија“ А.Д. Скопје

Септември, 2015 година

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
ул. Лондонска бр. 8,
Скопје, Р. Македонија

По Договор бр.03-2161 од 22.06.2015 -Изработка и монтажа на меѓуприрабнички макари во ТО Исток, ТО Запад и спојниот вод на ТО Исток со ТЕ-ТО

Август, 2015 година

Макпетрол А.Д.
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, Скопје
Р.Македонија

По Договор бр. 0701-7182/1 од 17.10.2014
Воведување на природен гас и нова гасна котлара во управна зграда на “Макпетрол“ А.Д. Скопје

Јануари – Април 2015 година

ЗЕОС Д.О.О.Е.Л.
ул. Желево бр.3/4-7
Скопје, Р. Македонија

По Договор бр. 53-12/2014 од 31.12.2014
Изведба на инсталација за гас во котлари на средните училишта СУГС „Арсениј Јовков“ и СУГС „Зеф Љуш Марку“

Јули 2015 година

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи Д.О.О.Е.Л.
ул. Лондонска бр. 8
Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 03-2160 22.06.2015
Монтажа на ултразвучни мерачи за проток на вода за калориметри на излезните водови од ТО Исток, ТО Запад и спојниот вод на ТО Исток со  ТЕ-ТО

Август-Октомври 2015 година

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи Д.О.О.Е.Л.
ул. Лондонска бр. 8
Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 03-2161 22.06.2015
Набавка, изработка и монтажа на меѓуприрабнички макари во ТО Исток,    ТО Запад и спојниот вод на ТО Исток со  ТЕ-ТО

Август-Октомври 2015 година

ОКТА Рафинерија на нафта АД, Скопје
С .Миладиновци, Скопје

По Договор бр. 13/3-1740 од 21.04.2015
Машинска инсталација за поврзување на VRU-то со постоечката инсталација

Јуни - Септември 2015 година

ДЕТАЛ ВЕЛД Д.О.О.
ул. "Јадранска " бр. 6
 1430 Кавадарци

По Договор бр. 0307-35 од 30.01.2015
“Aнгажирање на специјализирана работна рака од бравари во ФЕНИ Индустри Кавадарци“

Февруари 2015 година

РАПИД БИЛД Д.О.О.
ул. ʺНикола Теслаʺ бр. 160, 
Куманово, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-19 од 21.05.2015
“Изведба на дел од гасоводна делница Клечовце - Штип“

Мај 2015 –Јуни  2016 година

ЕХИ Д.О.О.Е.Л. 
ул. III-та Македонска Бригада бб,  Скопје

По Договор бр.21-06/2015 од 26.06.2015 г.
Монтажа на плинска станица за објект : ГРАНДЕКСПО, населба Илинден, Скопје

Јули 2015 година

“МАКСТИЛ” А.Д.                 ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18
 Скопје, Р.Македонија

По Договор бр. 0307-295 од 30.04.2015 и Анекс бр.1 од 20.07.2015
Изведба на надземен цевковод Ø 711 x 10 mm за довод на мека вода за К.Лив. во МАКСТИЛ

Јуни-Август 2015 година

АД “ЕЛЕМ” Скопје
Подружница РЕК Битола
ул. Новачки пат бб.
Р. Македонија

По Договор бр. 11-5043/1 од 05.08.2014 г., Рамковна спогодба бр.11-2744/6 од 05.08.2014
Услуги од специјализирана работна рака за време на ремонтните активности за 2015 и 2014 г. во РЕК Битола

Ремонтни
активности за
2015 и 2014 година                       Блок 1, 2 и 3