контакт телефон: 02 2033 453

ELTE Logo

Изведба на магистрален гасовод делница Клечовце - Штип

ЕЛ ТЕ Инженеринг, како дел од конзорциумот за изведба на машинско – монтажни работи на проектот “Изведба на магистрален гасовод, Клечовце - Штип”,
и тоа машинско – монтажни работи на линиски дел DN 500, како и Вентилска станица BVS 6 DN 700,
успешно ги изврши работните активности, во периодот од Мај 2015 до Јуни 2016.